Regulamin portalu internetowego

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://eufonia.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

– adres e-mail: kontakt@eufonia.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

 • 1. Definicje

 

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://eufonia.pl/.
 2. Usługodawca – Marta Witkowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Eufonia Marta Witkowska pod adresem ul. Barlickiego 15 lok. 40, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472077076, REGON:
  362579399, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Usługobiorca – podmiot odwiedzający Portal oraz korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem stron internetowych.
 5. Produkt – E-book lub Szkolenie, które Usługobiorca nabywa za pośrednictwem Portalu.
 6. E-book – publikacja elektroniczna dostępna w formie cyfrowej bez utrwalenia na nośniku materialnym.
 7. Szkolenie – szkolenie online w formie materiałów audiowizualnych.
 8. Panel szkolenia – strona internetowa za pomocą której możliwy jest dostęp do Szkolenia.
 9. Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje adresowe oraz historia zamówień
 10. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o usługach i promocjach Usługodawcy.

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.
 7. Informacje dotyczące Produktów znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Produktów, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

 

 • 3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu „newsletter”. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcy do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu.
 3. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną w postaci aktywacji i utrzymania Konta usługobiorcy.
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia dostęp do Szkoleń znajdujących się w jego ofercie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 6. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 7. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 8. dostęp do poczty elektronicznej.
 9. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 • 4. Rejestracja na Portalu

 

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę jednorazowo. Ponowne zamówienie Produktu nie pociąga za sobą konieczności ponownej rejestracji.
 5. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Portalu.
 6. Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta osobom trzecim.
 7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 8. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta usługobiorcy.

 

 • 5. Zamówienia

 

 1. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru Produktu zgodnie z wariantami dostępnymi na Portalu oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 2. Po wypełnieniu formularza zamówienia Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz określającą podstawowe warunki zamówienia, w szczególności rodzaj Produktu oraz całkowitą cenę do zapłaty.
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

 

 • 6. Metody płatności

 

 1. Usługodawca przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pomocą systemu Dotpay prowadzonego przez Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, zgodnie z regulaminem systemu.
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności PayU.
 3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Usługobiorcy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.

 

 • 7. Realizacja zamówienia

 

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do E-booka poprzez pobranie go i zapisanie na swoim urządzeniu za pomocą linku (hiperłącza) zawartego w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w trakcie składania zamówienia.
 2. Usługodawca przesyła wiadomość, o której mowa w ust. 1 nie później niż do 24 godzin od momentu otrzymania płatności od Usługobiorcy. W przypadku braku wiadomości Usługobiorca w pierwszej kolejności powinien sprawdzić skrzynkę SPAM na swoim koncie pocztowym, a w przypadku dalszego braku wiadomości zgłosić niezwłocznie zaistniałą sytuację Usługodawcy.
 3. Dostęp do Szkolenia odbywa się na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

 

 

 • 8. Warunki dostępu do Szkolenia

 

 1. Dostęp do Szkolenia przyznawany jest po dokonaniu przez Usługobiorcę pełnej płatności zgodnie z zamówieniem. Udzielenie dostępu odbywa się poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy danych umożliwiających logowanie na Panelu szkolenia.
 2. Usługobiorca może logować się na Panelu szkolenia maksymalnie z wykorzystaniem dwóch różnych urządzeń. Próba logowania za pomocą innych urządzeń podlega blokowaniu.
 3. Usługobiorcy zabrania się przekazywania dostępu do Panelu szkolenia osobom trzecim.
 4. Usługobiorca odtwarza materiały audiowizualne za pomocą odtwarzacza multimedialnego udostępnionego w ramach Panelu szkolenia.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Szkolenia, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtworzenia materiałów wideo.
 6. Usługobiorca uprawniony jest do używania materiałów audiowizualnych lub innych materiałów szkoleniowych jedynie dla własnego użytku osobistego.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych na stronach internetowych Usługodawcy lub uzyskanych za ich pośrednictwem, w szczególności materiałów audiowizualnych o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.
 8. Brak ukończenia przez Usługobiorcę Szkolenia lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Usługodawcę, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Usługobiorcy płatności za Szkolenie lub jego części, której Usługobiorca nie zrealizował.

 

 • 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

 • 10. Odstąpienie od umowy

 

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in.
 5. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 6. w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych (Ebooka), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 11. Rękojmia Usługodawcy

 

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Jeśli Produkt jest wadliwy, Usługobiorcy przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie o wadach należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@eufonia.pl lub pisemnie na adres Usługobiorcy.
 4. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

 • 12. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

 

 • 13. Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Żaden utwór przez co rozumie się E-book oraz materiały audiowizualne wchodzące w skład Szkolenia, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Usługodawcy w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa autorskiego, w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
 4. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 5. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 6. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 7. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 8. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 • 14. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.